Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕΠΓΗΔ.

 

Σύνθεση

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια εκλογών. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να μείνει στην ίδια θέση -λχ. Πρόεδρος, Ταμίας κ.λπ.- για παραπάνω από δύο συνεχείς θητείες. Μέλος παραιτούμενο πριν τη θητεία του θεωρείται ότι την έχει εξαντλήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός και άλλο ένα μέλος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της.

Αρμοδιότητες

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Προτείνει στη Γ.Σ. την εγγραφή ή διαγραφή μελών ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Προτείνει στη Γ.Σ. τον τρόπο εκπροσωπήσεως σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προτείνει στη Γ.Σ. τη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ.) από μέλη αυτού ή μέλη της Εταιρείας ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του, οπότε ο πρόεδρος δικαιούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Διοικητικά Συμβούλια

ΔΣ 2020-21

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Σμαραγδή Φεσσάτου
Γενική Γραμματέας Ινώ Καναβάκη
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Μαρία Ρογαλίδου

ΔΣ 2019-2021

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος Αγλαΐα Ζέλλου
Γενική Γραμματέας Σμαραγδή Φεσσάτου
Ειδική Γραμματέας Κωνσταντίνα Δημάκου
Ταμίας Ιωάννης Ξινιάς

ΔΣ 2017-2019

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Αίγλη Ζέλλου
Αντιπρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Γενική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Ξυνιάς
Ταμίας Κωνσταντίνα Δημάκου

ΔΣ 2015-2016

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Θεοδωρος Ζιαμπάρας
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ταμίας Κωνσταντίνα Δημάκου

ΔΣ 9/2014-8/2015

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Ταμίας Μαρία Φωτουλάκη

ΔΣ 8/2014-9/2014

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδικός Γραμματέας Γιώργος Χουλιάρας
Ταμίας Μαρία Φωτουλάκη

ΔΣ 2012-2014

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου

ΔΣ 2010-2012

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Αντιπρόεδρος Αίγλη Ζέλλου
Γενική Γραμματέας Μαρία Φωτουλάκη
Ειδική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ταμίας Παναγιώτα Καφρίτσα

ΔΣ 2008-2010

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Θωμαή Καραγκιόζογλου
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Παναγιώτα Καφρίτσα
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου

ΔΣ 2005-2008

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Γενική Γραμματέας Παναγιώτα Καφρίτσα
Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου

ΔΣ 2003-2005

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Γ. Μαυρομιχάλης
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας

ΔΣ 2001-2003

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Σ. Αρβανιτάκη
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας

ΔΣ 1999-2001

Διοικητικό Συμβούλιο  
Πρόεδρος Σ. Αρβανιτάκη
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας