ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ETAIPEΙΑ ΠΑΙΔIΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Άρθρο 1ο | Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ“.

Άρθρο 2ο | Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της έρευνας, κλινικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή.

Η Εταιρεία έχει αποκλειστικά κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Άρθρο 3ο | Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας είναι:

 

α. η μελέτη των ζητημάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.
β. η ενγένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών.
γ. η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα) και ο συντονισμός των προσπαθειών τους.
δ. η συνεργασία ή η σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή αλλοδαπές οργανώσεις, ενώσεις ή ιδρύματα παρεμφερούς χαρακτήρα και κατεύθυνσης.
ε. η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων με θέματα παρεμφερή του σκοπού, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.
στ. κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητα που είτε αναφέρεται είτε απευθύνεται σε άτομα ενδιαφερόμενα και τα ψυχαγωγεί, τα εκπαιδεύει, τα μορφώνει.
ζ. η συστηματική παρακολούθηση των νεωτέρων εξελίξεων όσον αφορά στους τομείς που ενδιαφέρουν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
η. η υποβοήθηση της έρευνας και εκπαιδεύσεως στους σχετικούς τομείς, καθώς και η ειδική εκπαίδευση μέρους του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού και η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων προς ενημέρωση του κοινού ή των ενδιαφερομένων ατόμων.
θ. η δια μέσου των μέσων μαζικής ενημερώσεως συνειδητοποίηση του απλού πολίτη σε παρόμοια ζητήματα, καθώς και κάθε είδους απαραίτητη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του.
ι. η χορήγηση υποτροφιών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ. σε νέους επιστήμονες που θα συμβάλλουν στους σκοπούς της Εταιρείας.
ια. η προσπάθεια ενεργοποιήσεως όσο το δυνατόν περισσότερων ευαισθητοποιημένων ατόμων στους σκοπούς του σωματείου.
ιβ. η σύσταση τμημάτων ή παραρτημάτων της Εταιρείας σε μεγάλα ή μικρά επαρχιακά κέντρα.
ιγ. κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο | Μέλη

Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν παιδίατροι με επιστημονική εξειδίκευση στη γαστρεντερολογία, ηπατολογία ή και διατροφή και τα οποία με την ενγένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικό, δόκιμα, επίτιμα και ομότιμα μέλη.

α. τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν άτομα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Παιδίατροι με εξειδίκευση στη γαστρεντερολογία, ηπατολογία ή και διατροφή κατά τα ανωτέρω, αποδεχόμενοι τους σκοπούς της, εφόσον με την επαγγελματική ή και γενικότερης φύσεως δραστηριότητά τους έχουν συντελέσει ή μπορούν να συντελέσουν σε σημαντικό βαθμό στην προαγωγή των ανωτέρω σκοπών.
Η επιστημονική εξειδίκευση στη γαστρεντερολογία, ηπατολογία και διατροφή αποδεικνύεται όταν ισχύσει ο σχετικός νόμος, κατά τις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου και της υπερισχύουσας τυχόν Κοινοτικής Νομοθεσίας. Τα μέλη που ήδη έχουν εισέλθει στην εταιρεία ως ιδρυτικά τακτικά μέλη θεωρούνται ότι ήδη μετέχουν ως τακτικά μέλη με όλες τις προϋποθέσεις. Για δόκιμα ιδρυτικά μέλη θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται για τα δόκιμα μέλη, προκειμένου να γίνουν τακτικά μέλη.
Για την εγγραφή μέλους ως τακτικού εξετάζεται ιδιαίτερα η επιστημονική ή άλλη τεχνική κατάρτιση, το ήθος, το εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η μελλοντική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει

β. δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν ειδικοί παιδίατροι εκπαιδευόμενοι στη παιδιατρική γαστρεντερολογία, ηπατολογία και διατροφή.
Εκτός των ιδρυτικών μελών, από τα οποία τα 18 που υπογράφουν πρώτα είναι τακτικά και τα 6 δόκιμα κατά τις διατάξεις του όρθρου 18 παρ. 2, δεν μπορεί, με μοναδική εξαίρεση αυτή που αναφέρεται αμέσως παρακάτω, μέλος να γίνει κατευθείαν τακτικό.
Στην αρχή, ο ενδιαφερόμενος, μετά από αίτησή του και έγγραφη πρόταση τεσσάρων τουλάχιστον μελών (ισχύει ο συστατικός τύπος) γίνεται δόκιμο μέλος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει (ισχύει ως συστατικός τύπος) έγγραφη πρόταση πέντε τουλάχιστον μελών της Εταιρείας, από τα οποία δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν υποψήφιος να καταστεί τακτικό μέλος της Εταιρείας, χωρίς να γίνει για τρία τουλάχιστον έτη δόκιμο μέλος.
Για να εγγραφεί κανείς από δόκιμο μέλος σε τακτικό απαιτείται α. να είναι παιδίατρος με επιστημονική εξειδίκευση στη γαστρεντερολογία, ηπατολογία και διατροφή κατά τα ανωτέρω, β. αίτηση του υποψηφίου, γ. η πάροδος τριών ετών τουλάχιστον ως δόκιμο μέλος, διάστημα κατά το οποίο θα έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αιτήσεώς του να γίνει τακτικό μέλος, καθώς και η έγγραφη πρόταση πέντε τουλάχιστον μελών της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο του Διοικητικού Συμβουλίου, και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από πρόταση του Δ.Σ.

γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία στα πλαίσια των σκοπών της. Για την ανακήρυξη επιτίμου μέλους απαιτείται έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση τουλάχιστον δύο τακτικών μελών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ.

δ. Ως ομότιμα μέλη μπορούν με αίτησή τους ή με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν τακτικά μέλη άνω των 67 ετών.

Άρθρο 5ο | Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

α. Τα τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και ομότιμα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας αναλόγως με τις δυνατότητές τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στη διοίκηση.

β. Τα δόκιμα, επίτιμα και ομότιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και ενγένει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

γ. Τα δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις, να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να υποβάλλουν προτάσεις που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας. Τα δόκιμα μέλη έχουν τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά.

Άρθρο 6ο | Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Εταιρεία, μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως, άλλως η δήλωσή του περί αποχωρήσεως θεωρείται ως μη γενομένη και είναι ανενεργή, εκτός αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο διαφορετικά.

Άρθρο 7ο | Διαγραφή μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ήτοι επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να διαγράψει από την Εταιρεία κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο που παραβλάπτει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα της Εταιρείας ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει σε αυτό, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:

α) γραπτή επίπληξη.
β) αποβολή μέχρι ένα χρόνο.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής έχει δικαίωμα το μέλος να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία και επικυρώνει την ποινή ή την εξαφανίζει. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους. Το διαγραφέν μέλος το οποίο καταβάλλει της καθυστερημένες εισφορές μέσα σε ένα εξάμηνο από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία μετά από αίτησή του, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο | Πόροι

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α. η εφάπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.
δ. τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια της Εταιρείας που τείνει στον προσπορισμό εσόδων.
ε. οι συγκεντρώσεις ποσών μεταξύ των μελών για συγκεκριμένο σκοπό που καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ. κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμονται αναλόγως δωρεάς ποσού οι τίτλοι του ευεργέτη, του μεγάλου ευεργέτη, του φίλου ή του χορηγού.

Άρθρο 9ο | Όργανα

Όργανα της Εταιρείας είναι α. η Γενική Συνέλευση, β. το Διοικητικό Συμβούλιο και γ. η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10ο | Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό της Εταιρείας. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:

α. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
β. να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
γ. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
δ. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
ε. να αποφασίζει για τη διάλυση της Εταιρείας,
στ. να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ζ. να εγκρίνει την ανακήρυξη μελών
η. να επικυρώνει τις αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, καθώς και τις πειθαρχικές ποινές,
θ. να εγκρίνει τις προτάσεις του Δ.Σ. για σύσταση επιτροπών,
ι. να αποφασίζει για τον τρόπο εκπροσώπησης της Εταιρείας σε διάφορα συνέδρια μετά από πρόταση του Δ.Σ.,
ια. να εγκρίνει τη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδα εργασίας κ.λπ.) από μέλη αυτού ή μέλη της Εταιρείας ή και άλλα τρίτα πρόσωπα, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται δε και γραμματέας της Γ.Σ., αποκλειομένων των υποψηφίων για τα όργανα της Εταιρείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την προσθήκη θέματος σε ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μια φορά μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες του χρόνου, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σοβαρό θέμα ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το βραδύτερο από την υποβολή της αιτήσεως. Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του ερχόμενου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσεως της Εταιρείας καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιλήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται ανά διετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος της Εταιρείας, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και ταχυδρομείται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα τακτικά μέλη απ’ ευθείας στη Συνέλευση. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται μεταξύ των μελών της Εταιρείας με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνελεύσεως. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι πέντε (5) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτιμήσεως. Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειονοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δέκα πέντε {15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλούνται δε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως και την ημερήσια διάταξη αυτής.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Δεν επιτρέπεται εκπροσώπηση μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία των ημίσεων τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας της Εταιρείας. Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία των 4/5 των ταμειακών εν τάξει τακτικών μελών.

Άρθρο 11ο | Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια εκλογών. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να μείνει στην ίδια θέση -λχ. Πρόεδρος, Ταμίας κ.λπ.- για παραπάνω από δύο συνεχείς θητείες. Μέλος παραιτούμενο πριν τη θητεία του θεωρείται ότι την έχει εξαντλήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του, οπότε ο πρόεδρος δικαιούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας. Σε περίπτωση που παραιτηθεί μέλος εκλέγεται κατά σειρά προτεραιότητας από τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός και άλλο ένα μέλος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Προτείνει στη Γ.Σ. την εγγραφή ή διαγραφή μελών ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Προτείνει στη Γ.Σ. τον τρόπο εκπροσωπήσεως σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προτείνει στη Γ.Σ. τη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ.) από μέλη αυτού ή μέλη της Εταιρείας ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Άρθρο 12ο | Πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής (έως ότου αποκτήσει η Εταιρεία νομική προσωπικότητα) και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον διοικήσεως, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμη και όταν γίνονται αρχαιρεσίες. Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεως χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κ.λπ. της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 13ο | Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τις υποθέσεις της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. Το Γενικό Γραμματέα αναπληρεί στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο | Ταμίας

Ο ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο της Εταιρείας και έχοντας την ευθύνη για κάθε οικονομική ανωμαλία. Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου (αυτό ισχύει μόνο στην εσωτερική σχέση ως προς την ευθύνη του ενώπιον της Εταιρείας). Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων της Εταιρείας τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα χρήματα μπορεί να αναλαμβάνει ή ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας, αρκούσης της απλής υπογραφής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επομένου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεώς του οποτεδήποτε του ζητηθούν. Όταν ο ταμίας απουσιάζει τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 15ο | Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η εποπτεία της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες, των μελών της, ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της. Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνονται σκόπιμα για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

Άρθρο 16ο | Σφραγίδα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού, η οποία εκτός από την επωνυμία του έχει και συμβολική ένδειξη (γραφική παράσταση), η οποία αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 18ο | Μεταβατικές διατάξεις

α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως της Εταιρείας, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

β. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά τη δικαστική αναγνώρισή της, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά ιδρυτικά μέλη. Τα μέλη που υπογράφουν με αριθμό 19-24 (αριθμός μελών 6), συμφωνούν και συναποδέχονται, και παραιτούνται από το να προσβάλλουν την παρούσα, να είναι, αμέσως μετά την εκλογή του Δ.Σ. δόκιμα μέλη, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν για τα δόκιμα μέλη.

γ. Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από δέκα οκτώ συνολικώς άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις 28.11.98 από τα 24 ιδρυτικά μέλη, τα οποία και το υπογράφουν.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ